Richa sardana resize.jpg

"
Dr. Richa Sardana. Photo: Carol Jennings/CVM